Ostatnio dodane produkty

Nie masz produktów w koszyku

Menu

Ochrona danych osobowych

Polityka Prywatności
Portalu znajdującego się na stronie internetowej https://www.fotokoszyk.pl/

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych. Polityka Prywatności Portalu na stronie https://www.fotokoszyk.pl/ („Polityka Prywatności”) określa stanowisko w sprawie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Portalu.
Dane osobowe Użytkowników  są przetwarzane dla celów handlowych, marketingowych, dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań w celu realizacji umowy o świadczenie usług pomiędzy Foto - Press DFC s.c.  Użytkownikiem.  

2.    Foto - Press DFC s.c.  dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.
3.    Foto - Press DFC s.c.  posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Użytkowników.
4.    Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez firmę Foto - Press DFC s.c.  jako ich Administratora zgłaszany  jest do RODO i jest dostosowany do przepisów RODO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. INFORMACJE OSOBISTE GROMADZONE I WYKORZYSTYWANE PRZEZ PLATFORMĘ DOSTĘPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ https://www.fotokoszyk.pl/
1.    Użytkownicy korzystający z Portalu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Foto - Press DFC s.c.  wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Wszystkie dane Użytkowników gromadzone w ramach Platformy/Portalu są przechowywane na serwerach firmy   Foto - Press DFC s.c.   

2.    W odniesieniu do Użytkowników Portalu  gromadzone są dane Użytkowników tj.:  Imię, nazwisko,
-adres zamieszkania,
-adres email,
-nr telefonu,
-opcjonalnie dane firmy do faktury – NIP, REGON, KRS.
3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES
1.    Portal zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2.    Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania z Portalu i zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer i czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3.      Foto - Press DFC s.c.    jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4.     Foto - Press DFC s.c.   wykorzystuje pliki cookies w celu:
•    dopasowania zawartości Portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika; pliki cookies przede wszystkim rozpoznają urządzenie Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
•    przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników; analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Portalu do panujących trendów.
•    usprawnienia  logowania do Portalu;
•    utrzymania logowania Użytkownika w ramach Platformy Portalu.
5.    Portal stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony  (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6.    Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
7.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Portalu.
8.    Pliki cookies, z których korzysta Portal (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione partnerom Portalu oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
9.    Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu poszczególnych przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów.
4. ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest firma
JCHost – JCHost.pl Marcin Ćwiertnia z siedzibą w 32-085 Modlniczka przy ulicy Wspólnej 11 tel.: 12 350 55 22, 511 075 075, e-mail: biuro@jchost.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie wpisu dokonanego w ewidencji prowadzonej przez Gminę Wielka Wieś, NIP: 5130232935, REGON: 122614740.przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1.     Foto - Press DFC s.c.  uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez  Foto - Press DFC s.c.    są oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług.
2.    Dane przechowywane w systemach i bazach danych używanych przez  Foto - Press DFC s.c.  są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3.    Każdy z Użytkowników ma prawo wglądu, weryfikacji, modyfikacji, aktualizacji oraz usunięcia danych . Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
4.    Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozwiązania umowy przez Użytkownika, cofnięcia zgody przez Użytkownika, usunięcia konta przez Użytkownika
5.     Foto - Press DFC s.c.   ma prawo udostępnić zgromadzone dane osobowe na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Foto - Press DFC s.c.  nie udostępnia danych Użytkownika podmiotom do tego nieuprawnionym.
6.    Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez  Foto - Press DFC s.c.  

5. INFORMACJE KOŃCOWE
1. Na zmiany w polityce ochrony prywatności Portalu  mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie https://www.fotokoszyk.pl/ lub za pośrednictwem adresu email biuro@fotokoszyk.pl W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.